Com actuar davant d'un impagament de lloguer

21/06/2023
Marc Navarro Cifani

Problemes amb el lloguer?

  • Despatx

Nosaltres t'imformem

Des d'aquesta entrada del blog veurem com un arrendador pot actuar davant d'una situació tan quotidiana de l'actualitat com és l'impagament del lloguer d'una vivenda o local arrendat.

De manera escassa comentarem els següents punts que entenem rellevants per solucionar el problema:

 

1.- Quina legislació és aplicable?

La Llei d'Arrendaments Urbans és la que que en tota Espanya ve regint de forma genèrica els contractes de lloguer. Així mateix, aquesta mateixa llei disposa de certes opcions en cas d'impagament del lloguer, concretament, en el seu article 27 dictamina que:

"1. L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions resultant del contracte donarà dret a la part que hagués complert les seves a exigir el compliment de l'obligació o a promoure la resolució del contracte d'acord amb el que disposa l'article 1.124 del Codi Civil."

De la mateixa manera, el mateix article estableix en el seu segon apartat que:

"2. A més, l'arrendador podrà resoldre de ple dret el contracte per les següents causes:

  1. a) La falta de pagament de la renda o, en el seu cas, de qualsevol de les quantitats del pagament hagi assumit o correspongui a l'arrendatari."

Per la qual cosa la legislació és clara, en cas d'impagament del lloguer, l'arrendador que habilitat per a rescindir el contracte de lloguer i sol·licitar la devolució de la possessió de la seva vivenda.

Però és molt habitual que malgrat sol·licitar el que precedeixi existeixi una negativa de l'arrendatari a acceptar la resolució del lloguer, en què cas ens veurem en l'obligació d'acudir a un procediment judicial en què és necessària la intervenció d'advocat i procurador.

 

 

2.- Quines opcions té un arrendador en aquesta situació?

Des del nostre punt de vista, aquestes són les opcions que té un propietari per poder recuperar l'habitatge:

Arribar a un acord amistós amb l'inquilí perquè abandoni l'habitatge:

Sempre és el més recomanable i econòmic arribar a un tipus d'acord amb l'inquilí perquè entregui l'habitatge en la major brevetat possible, com diu el dit: el temps és or.

Això és important ja que un acord amistós, en el qual es pugui fins i tot perdonar rendes pendents o ajornar el pagament del deute, i que comporti la sortida pacífica de l'inquilí, significa que el propietari podria estalviar els costos judicials del desnonament, guanyar temps i, a més, evitar-se possibles danys en l'habitatge fruit de la rancúnia de l'inquilí davant el desnonament.

Per la qual cosa, com abans disposi el propietari del seu habitatge, abans podrà tornar a posar-lo en lloguer.

Reclamació judicial.

Davant la falta d'acord extrajudicial, l'única alternativa per recuperar l'immoble és la interposició d'una demanda de desnonament.

És necessari disposar únicament de còpia del contracte de lloguer i poder de representació per al procurador i a la direcció lletrada per poder iniciar el procediment.

Com que es considera que aquesta situació requereix urgència per poder ser resolta, s'evacua per mitjà del procediment verbal, però abans d'arribar a judici el Lletrat de l'Administració de Justícia realitzarà un requeriment a l'inquilí morós perquè procedeixi amb alguna de les següents opcions:

Abonament de rendes degudes i desnonament de l'immoble.

Pagament del deute i la continuació del lloguer de l'immoble (enervació del desnonament)

Oposició a la demanda, que ho pot fer en cas de pensar que les rendes reclamades han estat abonades o que no es deuen en la seva totalitat, això comporta la celebració del judici oral.

El termini mitjà del procés sol ser d'uns 4 a 6 mesos depenent del jutjat i la càrrega de treball del mateix, no obstant això en cas d'oposició a la demanda el termini es prolongarà encara més.

 

3.- Quines accions pot realitzar un llogater davant l'impagament i les successives accions del propietari?

El llogater pot no fer res, el que comportarà el seu desnonament en la data que indiqui el jutjat.

Pagar els lloguers deguts i desallotjar de forma voluntària l'habitatge o local.

Enervar l'acció de desnonament, és a dir, pagar els lloguers reclamats i continuar amb el contracte de lloguer. Aquesta acció la pot realitzar una única vegada.

Desallotjar el immoble sense abonar les deutes, per la qual cosa el procediment judicial continuarà fins que les mateixes siguin abonades al propietari.

Oposar-se a la demanda que li ha estat interposada per discutir les quantitats degudes.

En resumides comptes, es tracta d'un procediment relativament senzill, però és important estar ben acompanyat i assessorat durant el procediment per tal d'aconseguir la solució en la major brevetat possible. Si desitja contractar els serveis d'advocats especialistes en desnonaments no dubti a contactar amb el nostre despatx, estarem encantats d'ajudar-lo i valorarem el seu cas de forma completament gratuïta.

Contacti amb el nostre equip d'advocats especialistes.