Desnonament per precarietat

21/06/2023

Com actuar?

  • Despatx

Nosaltres t'ensenyem

Abans de continuar amb el procediment de desnonament per precarietat, és necessari tenir en compte que un precarista és aquella persona que es troba en possessió d'un bé sense títol vàlid per a això, és a dir no existeix contracte d'alquiler o qualsevol altra legitimació habilitant.

En aquest sentit, un precarista ho pot ser per:

  1. Tenir permís del propietari per ocupar el bé, però sense contracte o títol algun.
  2. Extinció del contracte o títol que justifiqui la possessió del bé.
  3. Ocupació il·legal d'un immoble, que té lloc quan l'ocupant entra en bé aliena sense permís ni coneixement del propietari.

Quan el precarista es nega a retornar el bé que està ocupant, és necessari sol·licitar ajuda judicial i realitzar un desnonament per precarietat per poder recuperar l'immoble.

Això es realitza per mitjà del procediment verbal, segons queda establert a l'article 250.1.2º de la Llei d'Enjudiciament Civil:

  1. "Es decidiran en judici verbal, qualsevol que sigui la seva quantia, les demandes següents:
  2. "Les que pretenguin la recuperació de la plena possessió d'una finca rústica o urbana, cedida en precari, pel propietari, usufructuari o qualsevol altra persona amb dret a posseir aquesta finca. "

En quin moment podem exercir l'acció judicial de desnonament per precarietat?

L'acció pot ser realitzada en qualsevol moment pel propietari.

No obstant, sempre és recomanable procedir a contactar amb els ocupants de l'immoble i exigir-los la devolució del mateix. En el cas que abandonin voluntàriament veurem estalviat un temps i uns costos judicials importants.

Si es neguen a abandonar l'immoble, ens veurem en la necessitat d'interposar una demanda per mitjà d'advocat i procurador.

Davant del Jutge, n'hi haurà prou amb demostrar que el propietari de l'immoble és el veritable propietari del bé i un requeriment cap a l'ocupant perquè abandoni l'immoble en el cas en què s'hagi retirat el consentiment a l'ocupant per estar en la finca.

Aquest procediment es resoldrà per mitjà del judici verbal, molt més ràpid que el procés ordinari.

Cal tenir en compte que per exercir l'acció del desnonament per precarietat no hi ha exigència de major requisit que la voluntat de recuperar el bé ocupat.

En resum, es tracta d'un procediment relativament senzill, no obstant, és important estar ben acompanyat i assessorat durant el procediment per tal de lograr la solució en la major brevetat possible.

Si desitja contractar els serveis d'advocats especialistes en desnonaments per precari no dubti en contactar amb el nostre despatx, l'atendrem i valorarem el seu cas de forma completament gratuïta.

Contacti amb el nostre equip d'advocats especialistes